+48 605 261 036

Wybierz swój język

Regulamin uczestnictwa w wyprawach (Bird&Car)

 1. Głównym celem wyprawy terenowej samochodem jest obserwacja ptaków (birdwatching).
 2. Podczas wyprawy można fotografować ptaki, pod warunkiem zachowania zasad ochrony przyrody, w szczególności dotyczących ochrony ptaków i ich siedlisk.
 3. Wyprawy terenowe organizowane są w grupach łączonych maksymalnie 4 osobowych, minimalnie 2 osobowych.
 4. Organizator może zorganizować wyprawę indywidualną (na wyłączność), z mniejszą liczbą osób lub wyprawę na zamówienie celem obserwacji wybranych gatunków ptaków.
 5. Wyprawy terenowe są skierowane dla dorosłych. W wyprawie może uczestniczyć dziecko powyżej 10 roku życia będące pod opieką rodziców/prawnych opiekunów.
 6. Czas trwania wyprawy to około 4-5 godzin.
 7. Czas wyprawy terenowej może być wydłużony lub skrócony w zależności od warunków pogodowych lub z innych niezależnych przyczyn.
 8. Organizator zapewnia uczestnikom bezpłatne wypożyczenie lornetki na czas wyprawy terenowej .
 9. Uczestnik wyprawy przemieszcza się samochodem organizatora lub własnym.
 10. Uczestnik wyprawy terenowej jest zobowiązany do znajomości i przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
 11. Uczestnik wyprawy terenowej powinien być ubrany w strój w stonowanych kolorach (maskujących) i nieszeleszczących, odpowiednio do aktualnych i prognozowanych warunków pogodowych.
 12. Podczas wyprawy przestrzegamy następujących zasad:
  a) stosujemy się do poleceń przewodnika wyprawy,
  b) podczas przerw - spacerów w terenie poruszamy się w zwartej grupie,
  c) nie używamy telefonów podczas wyprawy poza sytuacjami awaryjnymi jak np. zgubienie się,
  d) podczas wypraw terenowych nie spożywamy alkoholu i nie palimy papierosów (również elektronicznych)
  e) a najważniejsze zachowujemy ciszę z uwagi na obserwowane ptaki.
 13. Wyprawy terenowe organizowane są we wczesnych godzinach rannych (dokładna godzina jest podawana bezpośrednio przed spotkaniem i jest zależna od wschodu słońca) wobec tego można zabrać termos z gorącą herbatą lub wodę i ewentualnie prowiant.
 14. W przeddzień zaplanowanej wyprawy terenowej organizator informuje uczestników o:
  a) dokładnej godzinie rozpoczęcia danej wyprawy terenowej,
  b) ewentualnym odwołaniu wyprawy, w przypadku niewystarczającej liczby uczestników,
  c) odwołaniu wyprawy z przyczyn niezależnych od organizatora (np.: niekorzystnych warunków atmosferycznych).
 15. Istnieje możliwość zmiany terminu wyprawy terenowej jeśli jej odwołanie nastąpiło z przyczyn niezależnych od organizatora lub z braku minimalnej liczby jej uczestników
 16. Uczestnicy wypraw terenowych mają obowiązek stosowania się do regulaminów i zasad postępowania obowiązujących na obszarach chronionych np.: parkach narodowych, rezerwatach przyrody.
 17. Uczestnicy wypraw terenowych zobowiązani są troszczyć się o wypożyczony sprzęt (lornetki) i zwrócić go organizatorowi w nienaruszonym stanie po zakończonej wyprawie.
 18. Uczestnicy wypraw terenowych ponoszą odpowiedzialność za powstałe szkody i wypadki z ich winy wobec siebie i osób trzecich.
 19. Organizator nie ubezpiecza uczestników wypraw terenowych, zaleca się indywidualne ubezpieczenie w tym zakresie.
 20. Każdy uczestnik wyprawy terenowej jest zobowiązany do przestrzegania niniejszych zasad.
Skip to main content