+48 605 261 036

Wybierz swój język

Regulamin strony internetowej

§ 1
Postanowienia wstępne

 

 1. Strona internetowa Akademii Przyrodniczej na Roztoczu, dostępny pod adresem internetowym academyofroztocze.pl prowadzona jest przez Anna Bociąg-Pastuszak (imię i nazwisko) prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Anna Bociąg-Pastuszak Akademia Przyrodnicza na Roztoczu wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9221383547 REGON 431351102
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich Gości oraz Klientów korzystających ze strony Akademii i określa zasady korzystania ze strony internetowej oraz ochronę treści na niej zawartych.


§ 2
Definicje

 

 1. Klient - osoba fizyczna zawierająca z Akademią umowę, której przedmiot jest związany bezpośrednio z jej działalnością.
 2. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach działalności Akademii), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 3. Regulamin - niniejszy regulamin Akademii.
 4. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta z Akademią.
 5. Produkt - dostępna w Akademii usługa będąca przedmiotem Umowy między Klientem a Akademią.

 

§ 3
Kontakt z Akademią Przyrodniczą na Roztoczu

 

 1. Adres : ul. Miodowa 9 m 7; 22-470 Zwierzyniec
 2. Adres e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Numer telefonu : +48 605 261 036
 4. Numer rachunku bankowego 25 1020 3150 0000 3302 0129 2499
 5. Klient może porozumiewać się ze Akademią Przyrodnicza na Roztoczu za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Akademia w godzinach 10:00 do 18:00

 

§ 4
Wymagania techniczne

 

Do korzystania ze strony Akademii niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
 2. włączona obsługa plików cookies,,

 

§ 5
Informacje ogólne

 

 1. Akademia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu strony spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością strony internetowej Akademii z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie strony Akademii nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na usługi Akademii odbywa się drogą telefoniczną lub e-mailową.

 

§ 6
Zasady składania Zamówienia

 

W celu złożenia zamówienia należy skontaktować się z Akademią:

- telefonicznie: +48 605 261 036 
- e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

§ 7
Wykonanie umowy sprzedaży

 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Akademii następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia drogą telefoniczną lub e-mailem.
 2. Po złożeniu Zamówienia Akademia niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Akademię Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
 1. płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane,.
 2. płatności gotówką - Klient obowiązany jest dokonać płatności przed rozpoczęciem wyprawy.

 

§ 8
Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny o ile zamówienie zostało złożone 3 dni przez rozpoczęciem wyprawy.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia wiadomości (telefoniczna i e-mailowa) do Akademii.

 

§ 9
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§ 10
Dane osobowe w Akademii Przyrodniczej na Roztoczu

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem strony Akademii internetowego jest Akademia.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem skrzynki e-mail zbierane są w celu realizacji wybranej usługi Akademii, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 3. Akademia nie udostępnia ani nie przekazuje danych osobowych podmiotom trzecim.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

§ 11
Informacje dodatkowe

 

 1. Wszystkie zdjęcia zawarte na stronie Akademii są jej własności oraz podlegają prawnej ochronie. Zakazane jest ich kopiowanie, powielanie, utrwalanie, publikowanie bez zgody Akademii.
 2. Zasady uczestnictwa w wyprawach Bird&Bike reguluje osoby regulamin.
 3. Zasady uczestnictwa w wyprawach Bird&Car reguluje osoby regulamin.
 4. Kwestie dotyczące ochrony danych osobowych (RODO) zostały zawarte w polityce RODO Akademii.
 5. Kwestie dotyczące polityki cookies określa regulamin polityki cookies Akademii.

 

§ 12
Postanowienia końcowe

 

 1. Akademia Przyrodnicza na Roztoczu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Akademia poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Skip to main content